آریوبرزن

ایران من، سرزمین دلیران

در سال 331 ق.م آریوبرزن قهرمان ملی ایران در واپسین دوره افتخارآمیز هخامنشیان با 25 هزار سپاهی تنگه دربند پارس را اشغال كرده و منتظر بود تا اسكندر و سپاهش به آن وارد شوند.
آریوبرزن در این تنگه دیواری ساخت و هنگامی كه مقدونی‌ها پیش آمدند پارس‌ها سنگ‌های بزرگ از بالای كوه به زیر غلتاندند. سنگ ها با قوت هرچه تمام‌تر به پایین پرتاب شده و بر سر مقدونی‌ها می‌افتاد.

سایر ویدئوها