پویش

حرف ر

“هرکس یک بار مسحور افسون کویر شود، تا پایان عمر رهایش نخواهد کرد”. به وسعت کویر‌ها، حرف برای گفتن از کشور ایران وجود دارد.

سایر ویدئوها