پویش

حرف ی

خلیج فارس، نمادی است از تاریخ چند هزار ساله کشور ایران. به عمق خلیج فارس، حرف برای گفتن از کشور ایران وجود دارد.

سایر ویدئوها