پویش

دماوند

در کنار هم، برای پیشرفت کشور ایران تلاش خواهیم کرد. در کنار هم، دست‌در‌دست هم، شانه‌به‌شانه، مثل برادرها و خواهرها، می‌ایستیم و روزبه‌روز، پیشرفت کشور ایران را می‌بینیم .

سایر ویدئوها