سرزمین همت جوانان

منطقه خلیج فارس یکی از مهمترین و حساس‌ترین مناطقی است که دارای منابع انرژی بزرگی در دنیاست. به همین دلیل این منطقه همواره در دهه‌های اخیر نقش مهم و حیاتی را در اوضاع سیاسی و البته اقتصادی کشور و منطقه داشته است. نفت مهمترین مؤلفه تأثیرگذار بر اقتصاد، امنیت و سیاست ایران است و به حق می‌توان گفت که نقش ژئواکونومیک ایران را در جغرافیای نفت جهان بازی می‌کند.
با ما همراه باشید تا از گستره صنایع کشور ایران بیشتر حرف بزنیم

سایر ویدئوها